نبوتها ‌ وسير گستره تكامل انسانى

|   پیامبران الهی

<meta content=""...

ادامه

حضرت‌ نوح‌ (ع‌)

|   پیامبران الهی

<html>

<head>

<meta name="ProgId"...

ادامه

حضرت عيسى بن مريم (ع)

|   پیامبران الهی

 

حضرت عيسى بن مريم (ع)

 

وى مسيح،‌ عيسى بن مريم (ع) آخرين پيامبر از پيامبران بنى اسرائيل است. نام ايشان «عيسي» ولقب وى مسيح مى‌باشد. به او ابن...

ادامه