انجمن نيكوكاری

آغاز

در سال 1379 هـ . ق برابر 1375 هـ . ش علامه مرجع حضرت آيت الله العظمی سيد محمد حسين فضل الله اولين چراغ نيكوكاری را با نام سرای نيكوكاری امام خويی روشن نمود. با عنايت پروردگار و تلاش افراد نيكوكار اين راه ادامه يافت و انوار روشن خير و نيكی تمام كشور را از بيروت تا بقاع و از شمال تا جنوب لبنان در بر گرفت.

سرپرستی و مراقبت از ايتام و دور ساختن آن ها از فضای آوارگی و محروميت و تباهی اولويت اوّل در كار انجمن نيكوكاری بود. با گذشت سالها سرپرستی اجتماعی شكلی هدفمند به خود گرفت  و دارای رويكرد تربيتي، فرهنگی همه جانبه گرديد كه هدف آن تربيت انسانی متوازن و متكامل از نظر عقل و روح و جسم بود. بدين ترتيب كاروانی از انسان های توانمند و كارآمد از دل انجمن نيكوكاری بيرون آمد كه با ويژگی های ممتاز تربيتي، فكری و دينی خود بر توانمندی های بشری كشور افزودند.

با تأسيس مؤسسة امام هادي(ع)، انجمن نيكوكاری كودكان نابينا، ناشنوا و لال را تحت پوشش خود قرار داد. مؤسسه امام هادي(ع) متشكل از سه مدرسه است: مدرسة نور برای نابينايان، مدرسة رجا برای ناشنوايان و مدرسة بيان برای كودكانی كه مشكلات گفتاری دارند. اين مدرسه درهای بسته را به روی اين كودكان گشود و آنها را از دروازه های علم و معرفت و ايمان به گسترة زندگی وارد ساخت.

انجمن نيكوكاری برای رفع پيامدهای وخامت بار سالها جنگ و ويرانی در لبنان به عرصة آموزش گام نهاد و برای تربيت نسل هايی فرهيخته و هدفمند به تأسيس مدارس تحصيلی نمونه و مراكز فنی و حرفه ای اقدام ورزيد.

علاوه بر اين ها، انجمن نيكوكاری برای تحكيم حركت های فكری و فرهنگی در كنار تأسيس مراكز بهداشتی و بيمارستانی برای تأمين سلامت و بهداشت جامعه به تأسيس نمازخانه و مراكز فرهنگی نيز مبادرت نمود.

اين مؤسسات و مراكز غير از مؤسساتی است كه توسط نيكوكاران بصورت مستقل تحت نظارت مرجعيت رشيده كه روزآمد و با انديشه و آگاهی و اراده به زندگی نظر دارد طراحی و اجرا شده اند. در سايه توجهات ذات مقدس پروردگار اين صدقات جاريه در گسترة زمان برای انسان و زندگی خواهد ماند كه هر آنچه برای خدا باشد رشد می نمايد.


 

اهداف:

انسان سازی هدف اساسی است كه حضرت آيت الله العظمی سيد محمد حسين فضل الله بدان نظر دارد. او آغازگر شعار نيكوكاری و بنيان گذار خانه های نيكوكاری است و انجمن نيكوكاری از سرچشمه های خرد و انديشة او آغازيدن گرفته است.

هر چند كه انجمن نيكوكاری كار خود را بر ايتام متمركز ساخته است ولی اين كار انجمن را از عرصه های ديگر نيكوكاری باز نمی دارد.

مهمترين هدفهای انجمن نيكوكاری عبارتند از:

·                                 ايجاد سرپناه برای ايتام كه خانه ای امن و تربيتی هدفمند را برای ايشان فراهم سازد و در تمام مراحل زندگی شان نيازهای آنان را فراهم سازد تا اينان به عنصری سازگار با جامعه تبديل شوند و در مسير سازندگی انسان و زندگی سهيم گردند.

  • ساخت مدارس و مراكز فنی و حرفه ای و آموزش عالي؛ اين كار مطابق جديدترين برنامه های تربيتی و آموزشی و آخرين دستاوردهای علمی در مراحل مختلف آموزشی ابتدايي، متوسطه و حتی دانشگاهی انجام می شود.

  • ساخت مراكز سرپرستی افرادی كه از نظر جسمی يا عقلی يا روانی دچار عقب افتادگی شده اند يا اين كه در اثر كهولت سن و ناتوانی قادر به انجام وظايف حياتی خود نيستند. اين كار باعث سلامت و ثبات جامعه می گردد.

  • تأمين فكری مجموعه های علمی فعّال در جامعه از طريق توانمند سازی معلمان با بحث های علمی و تربيتي؛  انجمن نيكوكاری از اين نظر به خودكفايی رسيده است و در انجام وظايف تربيتی و آموزشی خود از نيروهای آموزش ديده خود استفاده می كند.

  • نشر آگاهی و فرهنگ اسلامی در جامعه با داير كردن نشست ها و فعّاليت ها و ايجاد كتابخانه های عمومی و مراكز علوم اسلامی و پژوهش های دينی و انتشار نشريات فرهنگی و اجتماعی و تربيتي.

  • تأمين سلامت جسمی برای مردم از طريق ايجاد درمانگاه ها، بيمارستان ها  مراكز بهداشتی و آزمايشگاه و مراكز ساخت دارو و لوازم پزشكي.

  • ساخت نمازخانه تا رابطه انسان را با پروردگار متعادل سازد. اين ارتباط الهی باعث ايجاد روحية نيكوكاری به مردم، احترام به انسانيت انسانها و مدارا با شرايط و نيازمندی های مردم می شود.

  • ارائه خدمات ويژه به همة گروه های اجتماعی كه مشكلات سخت و خاصّی دارند. اين هدف برخاسته از رسالت نيكوكاری  خير انديشی انجمن نيكوكاری است كه هميشه آن را به عنوان مسؤوليتی بر دوش خود احساس كرده است.

اگر انجمن نيكوكاری توانسته است كاری برای مردم بردارد و با ايجاد مؤسسه های نمونه در زمينة تربيت، سلامت، فرهنگ، خدمات و عبادت به رفع بعضی از نيازمندی های جامعه بپردازد جز با كمك های نيكوكاران امت اسلامی صورت نگرفته است. زيرا رفع نيازمندی های ديگران در گرو فراهم شدن شرايط مناسب برای ظهور ايده های سازنده ای است كه از مردم و برای مردم می باشند.

 

نمايی از مؤسسات و مراكز انجمن نيكوكاري

الف ـ مدارس 14 باب

 

 

رديف

 
 

مدرسه

 
 

سال تأسيس

 
 

مكان

 
 

1

 
 

مدرسه ابرار

 
 

1981 م

 
 

دوحه / جيل لبنان

 
 

2

 
 

دبيرستان امام باقر(ع)

 
 

1409 هـ / 1988 م

 
 

هرمل /شرق لبنان

 
 

3

 
 

دبيرستان امام جواد(ع)

 
 

1410 هـ / 1990 م

 
 

رياق / بقاع مياني

 
 

4

 
 

دبيرستان امام مجتبي(ع)

 
 

1411 هـ / 1991 م

 
 

حومه جنوبی بيروت

 
 

5

 
 

مدرسه امام علي(ع)

 
 

1411 هـ / 1991 م

 
 

معروب / جنوب لبنان

 
 

6

 
 

دبيرستان امام حسن(ع)

 
 

1412 هـ /1992 م

 
 

حومه جنوبی بيروت

 
 

7

 
 

مدرسه امام جعفر صادق(ع)

 
 

1415 هـ / 1995 م

 
 

جويا / جنوب لبنان

 
 

8

 
 

دبيرستان كوثر

 
 

1416 هـ / 1996 م

 
 

بئر حسن / بيروت

 
 

9

 
 

مدرسه امام حسين(ع)

 
 

1420 هـ / 1999م

 
 

سحمر / بقاع غربي

 
 

10

 
 

دبيرستان بشائر

 
 

1420 هـ /1999 م

 
 

رياق / بقاع مياني

 
 

11

 
 

مدرسه امام كاظم(ع)

 
 

1421 هـ /2000 م

 
 

رياق / بقاع مياني

 
 

12

 
 

دبيرستان رحمه

 
 

1422 هـ / 2001 م

 
 

نبطيه / جنوب لبنان

 
 

13

 
 

مدرسه اشراق

 
 

1423 هـ / 2002 م

 
 

نبت جبيل / جنوب لبنان

 
 

14

 
 

مدرسه عيسی بن مريم(ع)

 
 

1423 هـ /2002 م

 
 

خيام / جنوب لبنان

 

 

ب ـ سرای نيكوكاری (دار الايتام) 14 باب

 

رديف

 
 

سرای نيكوكاري

 
 

سال تأسيس

 
 

مكان

 
 

1

 
 

سرای نيكوكاری امام خويي

 
 

1397 هـ /1977 م

 
 

دوحه / جبل لبنان

 
 

2

 
 

سرای نيكوكاري

 امام زين العابدين(ع)

 
 

1409 هـ /1989 م

 
 

هرمل / شرق لبنان

 
 

3

 
 

سرای نيكوكاري

 امام علی بن ابيطالب(ع)

 
 

1411 هـ / 1991 م

 
 

معروب / جنوب لبنان

 
 

4

 
 

سرای نيكوكاري

 حضرت مريم

 
 

1414 هـ /1994 م

 
 

جويا / جنوب لبنان

 
 

5

 
 

سرای نيكوكاري

 حضرت خديجه

 
 

1416 هـ / 1996 م

 
 

جاده فرودگاه / بيروت

 

 

ج ـ مراكز استثنايی 2 باب

 

رديف

 
 

مراكز استثنايي

 
 

سال تأسيس

 
 

مكان

 
 

1

 
 

مؤسسة امام هادي(ع)

 برای ناشنوايان و نابينايان

 
 

1408 هـ / 1988 م

 
 

جاده فرودگاه / بيروت

 
 

2

 
 

مدرسه رجاء برای ناشنوايان

 
 

1411 هـ / 1991 م

 
 

"

 
 

3

 
 

مدرسه نور برای نابينايان

 
 

1408 هـ / 1988 م

 
 

"

 
 

4

 
 

مدرسه بيان برای مشكلات گفتاري

 
 

1422 هـ / 2004 م

 
 

"

 
 

5

 
 

مدرسه سراج براي  ارزيابی تربيتي

 
 

1423 هـ /2003 م

 
 

"

 

 

دـ مراكز فنی و حرفه ای 5 باب

 

رديف

 
 

مراكز فنی و حرفه اي

 
 

سال تأسيس

 
 

مكان

 
 

1

 
 

مركز علی اكبر

 
 

1412 هـ / 1992 م

 
 

دوحه / جبل لبنان

 
 

2

 
 

دار الصادق

 
 

1415 هـ / 1995 م

 
 

جاده فرودگاه / بيروت

 
 

3

 
 

مدرسه پرستاري

 
 

1420 هـ / 1999 م

 
 

حومة جنوبی بيروت

 
 

4

 
 

مركز فنی سكينه (دختران)

 
 

1416 هـ / 1996 م

 
 

جاده فرودگاه / بيروت

 
 

5

 
 

مؤسسه الهادي(ع)

 
 

1423 هـ / 2002 م

 
 

جاده فرودگاه / بيروت

 

 

هـ ـ مراكز بهداشتی و درمانگاهی 4 باب

 

رديف

 
 

مراكز بهداشتي

 
 

سال تأسيس

 
 

مكان

 
 

1

 
 

بيمارستان بهمن

 
 

1419 هـ / 1999 م

 
 

حومه جنوبی بيروت

 
 

2

 
 

مركز بهداشتی اجتماعی فرهنگی العباس

 
 

1423 هـ / 2003 م

 
 

ياطر / جنوب لبنان

 
 

3

 
 

بيمارستان حضرت زهرا(س)

 
 

در حال تجهيز

 
 

صور / جنوب لبنان

 
 

4

 
 

مركز بهداشتی جلالا

 
 

در حال تجهيز

 
 

جلالا / استان بقاع

 

 

وـ مراكز دينی 19 باب

 

رديف

 
 

مراكز ديني

 
 

سال تأسيس

 
 

مكان

 
 

1

 
 

مسجد امامين الحسنين

 
 

1416 هـ / 1995 م

 
 

حومه جنوبی بيروت

 
 

2

 
 

مركز اهل بيت

 
 

1412 هـ / 1991 م

 
 

طرابلس / شمال لبنان

 
 

3

 
 

مسجد امام حسن عسكري

 
 

1416 هـ / 1995 م

 
 

سرعين / بقاع

 
 

4

 
 

مسجد عين الغويبه

 
 

1416 هـ / 1995 م

 
 

جبيل / جبل لبنان

 
 

5

 
 

مسجد امام مهدي(عج)

 
 

1417 هـ / 1996

 
 

معيصره / جبل لبنان

 
 

6

 
 

مسجد و حسينيه حضرت زينب

 
 

1419 هـ / 1998 م

 
 

دورس / بقاع

 
 

7

 
 

مسجد سهلات الماء

 
 

1419 هـ / 1998 م

 
 

هرمل / بقاع لبنان

 
 

8

 
 

مسجد امام علی بن ابيطالب

 
 

1419 هـ / 1998 م

 
 

كفر ملكی / جنوب لبنان

 
 

9

 
 

مركز امام حسين

 
 

1419 هـ / 1998 م

 
 

جلالا / استان بقاع

 
 

10

 
 

مركز امام علی بن ابيطالب

 
 

1419 هـ / 1998 م

 
 

صور / جنوب لبنان

 
 

11

 
 

مسجد امام سجاد

 
 

1420 هـ / 1999 م

 
 

حومه جنوبی بيروت

 
 

12

 
 

مسجد امام علی بن ابيطالب

 
 

1420 هـ / 1999 م

 
 

معروب / جنوب لبنان

 
 

13

 
 

مسجد اهل بيت

 
 

1420 هـ / 1999 م

 
 

رياق / استان بقاع

 
 

14

 
 

مسجد امام حسين

 
 

1421 هـ / 2000 م

 
 

حلوسيه / جنوب لبنان

 
 

15

 
 

مسجد صادق الامين

 
 

1422 هـ / 2001 م

 
 

قنطره / جنوب لبنان

 
 

16

 
 

مسجد امام مهدی (عج)

 
 

1422 هـ / 2001 م

 
 

رشاف / جنوب لبنان

 
 

17

 
 

مسجد امام علی بن ابيطالب

 
 

1422 هـ / 2001 م

 
 

بنت جبيل / جنوب لبنان

 
 

18

 
 

مسجد قنطره

 
 

1422 هـ / 2001 م

 
 

قنطره / جنوب لبنان

 
 

19

 
 

مسجد شيخ حسن حانيني

 
 

1423 هـ / 2002 م

 
 

حانين / جنوب لبنان

 

 

طرح های رو به اتمام 14 عدد

 

 

رديف

 
 

طرح های رو به اتمام

 
 

مكان

 
 

1

 
 

بيمارستان الزهراء(س)

 
 

عباسيه / جنوب لبنان

 
 

2

 
 

سرای نيكوكاری ابراهيم(ع)

 
 

خيام / جنوب لبنان

 
 

3

 
 

سرای نيكوكاری بنت جبيل

 
 

بنت جبيل / جنوب لبنان

 
 

4

 
 

مدرسه جبيل

 
 

جبيل / شمال لبنان

 
 

5

 
 

مركز فنی الصديقه البتول(س)

 
 

جويا / جنوب لبنان

 
 

6

 
 

مسجد طيري

 
 

طيری / جنوب لبنان

 
 

7

 
 

مسجد الزهراء(س)

 
 

جبّين / جنوب لبنان

 
 

8

 
 

مسجد امام حسين(ع)

 
 

جلالا / استان بقاع

 
 

9

 
 

مسجد دكوه

 
 

بقاع غربي

 
 

10

 
 

مسجد المصطفي(ص)

 
 

خلده / استان جبل

 
 

11

 
 

مسجد امام علي(ع)

 
 

جبيل / شمال لبنان

 
 

12

 
 

مسجد زغرتا المتاوله

 
 

زغرتا / شمال لبنان

 
 

13

 
 

مسجد امام هادي(ع)

 
 

زيتون ـ كسروان / شمال لبنان

 
 

14

 
 

مسجد سقی فرحات

 
 

جبيل / شمال لبنان

 

 

عزيزان!

مؤسسات و مراكز انجمن نيكوكاری از آن  شماست و مسؤوليت آن، فقط بر عهده ما نيست. اين ها امانتی الهی هستند كه برای سپردن مسؤوليت آن به شما به سوی تان آمده ايم. اگر نمی توانيد كمك كنيد ولی می توانيد ديگران را برای كمك كردن راهنمايی كنيد و مردم را به سوی بخشش و نيكوكاری سوق دهيد.