فتوای معظم له در حرمت آسیب زدن به مراکز و نهادهای مراقبتی و پزشکی و آموزشی

|   فتواها

در پی تماس تعداد از نهادها و مراکز مراقبتی و پزشکی و آموزشی در بیروت و عرمون با علامه مرجع آیت الله العظمی سید محمد حسین فضل الله و خواهش تعداد از شخصیت‌ها برای دخالت معظم له در جلوگیری از دست درازی به این نهادها در قالب تهدید و آسیب زدن به کارکنان آنها، علامه مرجع تأکید کرد که حفظ احترام این نهادها و کارکنان آنان واجب است و بر حرمت آسیب زدن به این نهادها یا تهدید کارکنان آن به هر شیوه‌ای تأکید نمود.

ایشان اشاره کردند که ضرورت دارد همگان به مسؤولیت خود در حفظ این مراکز که جنبه انسانی و خیریه و آموزشی دارند عمل کنند. خصوصاً که این نهادها توانسته‌اند به آن دسته از وظایف انسانی مبادرت بورزند که دولت از انجام آنها ناتوان است. ایشان بر ضرورت احترام گذاشتن به همه مردم صرف نظر از هویت سیاسی و غیر سیاسی آنها، تأکید کردند.

دفتر علامه مرجع آیت الله العظمی سید محمد حسین فضل الله

بیروت؛ 8 جمادی الثانی 1429ه‍ برابر با 14/5/2008م