|   مسائل متفرقه

عوامل نجس شدن اشياء چيست؟ و چگونه يک چيز نجس مي‏شود؟

ادامه

|   مسائل متفرقه

آيا بدن حائض يا فرد جنب، نجس است؟

ادامه

|   مسائل متفرقه

آيا انسان جنب نجس به حساب مي‏آيد؟ و معني اين آيه شريفه چيست که مي‎فرمايد: «وان کنتم جنباً فاطهروا»

ادامه

|   مسائل متفرقه

آيا در حين روابط زناشويي، بدن نجس مي‏شود؟ و آيا فرد جنب شده هر چيزي مانند لباس و وسايل را، که لمس کند، نجس مي‏گردد؟

ادامه

|   مسائل متفرقه

آيا عرق فرد جنب، نجس است؟

ادامه

|   مسائل متفرقه

آيا لباسي که زن در زمان دورة ماهيانه مي‏پوشد، نجس به حساب مي‏آيد؟

ادامه

|   مسائل متفرقه

در مکان هاي عمومي مثل بيمارستان ها و مکان هاي ديگر که مسلمانان با غير مسلمانان جمع مي‏شوند، آيا مي‏توان به نجاست‏هايي که همه در معرض آن قرار دارند،...

ادامه

|   مسائل متفرقه

آيا لباس‏هايي که از پوست طبيعي درست شده اند را مي‏توان همراه با لباس هاي ديگر، در ماشين لباسشويي شست؟

ادامه

|   مسائل متفرقه

وقتي که پوست انسان به چيزي تيز، برخورد کند که به جدا شدن پوست و جاري شدن مايعي شفاف منجر گردد که به مدت چند ساعت ولي نه به شدت، خروج آن ادامه پيدا...

ادامه

|   مسائل متفرقه

آيا اگر انسان تارک الصلاه باشد، نجس محسوب مي‏شود؟

ادامه