|   کافر

آيا اهل کتاب و يا کافري که به خداوند ايمان ندارد نجس است ؟ به عبارتي ديگر، آيا فردي در اثر تماس با رطوبت حاصل از اهل کتاب يا کافر، نجس مي‏شود ؟

ادامه

|   کافر

: بر اساس نظري که اعتقاد به پاکي اهل کتاب و تمامي انسان ها دارد، آيا مي‏توان حکم به پاکي ظاهري او کرد، با علم به اينکه آنها اهتمامي به نجاست و پاکيزگي...

ادامه

|   کافر

چگونه بر پاکي اهل کتاب حکم مي‏کنيد با اين که کافرند؟

ادامه

|   کافر

آيا استخدام خدمتکار مسيحي به لحاظ پاکي و نجاست، اشکال دارد؟

ادامه

|   کافر

آيا مي‏توان با هندوها همکار شد و از همان استکان چاي و ليوان آبي که آنها استفاده مي‏کنند، استفاده کرد؟ و آيا لمس زنهايشان در حين بازي و يا شوخي مجاز...

ادامه

|   کافر

آيا لباسي را که فردي بودايي يا يهودي و يا مسيحي آن را اتو کرده است، مي‏توان پوشيد، با توجه به اين که او مقداري آب بر آن مي‏پاشد؟

ادامه