|   مردار و مشکوک التذکيه

: پوستيني که از کشورهاي غيراسلامي وارد مي‏شود و از آن درساخت لباس و کفش و اثاثيه منزل استفاده مي‏شود چه حکمي‏ دارد؟

ادامه

|   مردار و مشکوک التذکيه

در يک شرکت مشغول کارم که گوشت را به دست استفاده کنندگان آن مي‏رساند، با توجه به اينکه اين شرکت، گوشتهايي را تقديم خريداران مي‏کند که از نظر شرعي تذکيه...

ادامه

|   مردار و مشکوک التذکيه

هنگام وضوگرفتن يک نوع دمپايي پوشيده ام که از چرمي ساخته‏شده، در يک کشور غير اسلامي بود، در صورتي که پايم تر باشد و با آن دمپايي برخورد کند، حکم شرعي...

ادامه

|   مردار و مشکوک التذکيه

آيا چرمي که از بلاد غيراسلامي باشد مي‏توان حکم به پاکيزه‏بودن آن داد؟ و اگر به هنگام دست زدن به آن، رطوبت داشته باشد آيا بايد دست را تطهير ‏کنيم؟

ادامه

|   مردار و مشکوک التذکيه

حکم کيف و کمربندي که از پوست فيل ساخته شود، چيست؟

ادامه

|   مردار و مشکوک التذکيه

حکم پوستي که از لب کنده شود چيست، آيا نجس است يا پاک ؟

ادامه

|   مردار و مشکوک التذکيه

آيا جايز است کفش ساخته شده از پوست حيوان غير مذکّي را بپوشيم؟

ادامه

|   مردار و مشکوک التذکيه

اگر موش درغذاي خشک يا تر بيفتد در صورتي که زنده باشد چه حکمي دارد؟ ونيز اگر فضله‏هاي آن در غذا بيفتد چه حکمي دارد؟

ادامه

|   مردار و مشکوک التذکيه

حکم سيب زميني که در روغن سرخ شود و قبلا در آن گوشت غير مذکّي سرخ شده باشد، چيست؟

ادامه

|   مردار و مشکوک التذکيه

آيا گوشت غير شرعي [حيوان تذکيه نشده باشد] و نيز گوشت خوک نجس‏اند ودر صورتي که دست با آن برخورد کند نجس مي‏شود؟

ادامه