|   منی

مني چيست؟

ادامه

|   منی

چه نوع مايعي از مرد خارج مي‏شود؟ و کدام يک از آنها موجب غسل جنابت است؟

ادامه

|   منی

آيا مني زن پاک است يا نجس؟

ادامه

|   منی

: آيا ترشحاتي که هنگام شهوت که بر اثر بوسيدن و يا در بغل گرفتن و... از او خارج مي‏شود، نجس است، و در صورتيکه چنين امري به وجود آيد آيا غسل بر او واجب...

ادامه

|   منی

پس از آميزش جنسي با همسرم، او غسل جنابت را انجام داد ولي بعدا مايع سفيد رنگي از او خارج‏شد، اين مايع چه حکمي دارد؟

ادامه

|   منی

آيا مذي پاک‏است؟ اين با وجود اينکه از نظر علمي ثابت شده‏است که مقدار بسيار کمي از اجزاي مني (تقريبا به نسبت 2%) در آن وجود دارد؟

ادامه