|   انواع آب و احکام آن

آب قليل چيست؟ و مقدار آب كر چقدر است؟

ادامه

|   انواع آب و احکام آن

در كتاب «فقه الشريعه»، عبارت «اعتصام آب» را خواندم، منظور از اعتصام چيست؟

ادامه

|   انواع آب و احکام آن

حكم آب قليلي که براي رفع آلودگي و نجاست استفاده شده، چيست؟

ادامه

|   انواع آب و احکام آن

منظور از آب استفاده شده در رفع حدث اصغر و رفع حدث اكبر، چيست؟

ادامه

|   انواع آب و احکام آن

آيا آب استفاده شده براي رفع حدث، پاك كنندة چيزهاي ديگر هست؟

ادامه

|   انواع آب و احکام آن

آيا آبي كه با آن غسل ميت داده اند، نجس است؟ و نمي توان با آن حدث يا نجاستي راپاک كرد؟

ادامه

|   انواع آب و احکام آن

آيا استفاده از استخوان و سرگين، براي تميز كردن مخرج غائط جايز است؟

ادامه

|   انواع آب و احکام آن

آيا كلري كه به آب اضافه مي‏شود، آن‎را از مطلق بودن خارج مي‎كند؟ با اينكه بخاطر افزودن آن به آب، طعم و بوي آب تغيير مي‏كند؟ آيا مي‏توان با آن آب، رفع...

ادامه

|   انواع آب و احکام آن

آيا زنگ زدگي موجود در لوله هاي آب، موجب مضاف شدن آب نمي‏شود، كه نتوان با آن رفع حدث يا نجاست كرد؟ و آيا مي‏شود بنا به گفتة شما در كتاب «فقه الشريعه»...

ادامه

|   انواع آب و احکام آن

آيا آب باران مخلوط با غبار هوا كه رنگش تغيير مي كند و كدر مي‏شود، مضاف به حساب مي‏آيد؟ و آيا لباس نجس از طريق بارش اين باران بر آن، پاك مي‏گردد؟

ادامه