|   نحوة نجس شدن

چه هنگام، رطوبت منجر به انتقال نجاست مي‏شود؟ و آيا رطوبت عرقي که از کف دست و يا کف پا ترشح مي‏شود، براي انتقال نجاست کافي است؟

ادامه

|   نحوة نجس شدن

آيا تعرق بدن مانند کف پا، به‏طور حتم منجر به انتقال نجاست مي‏شود؟

ادامه

|   نحوة نجس شدن

چگونه مي‏توان بين تعرق ساده و غير آن تفاوت قائل شد؟

ادامه

|   نحوة نجس شدن

آيا زمين کف حمام نجس است يا خير؟

ادامه

|   نحوة نجس شدن

آيا مي‏توان بر پاکي کف اتوبوس يا امثال آن حکم کرد با اينکه مي‏دانيم افرادي هستند که به پاکي، اهميتي نمي‏دهند؟

ادامه

|   نحوة نجس شدن

ما مجموعه‏اي از کارمندان هستيم که از نبود توالت شرقي رنج مي‏بريم. لذا از توالت غربي استفاده مي‏کنيم و در هنگام طهارت گرفتن، گاهي مقداري آب و يا قطراتي...

ادامه

|   نحوة نجس شدن

آيا کفشي که با آن درخيابان راه مي‏رويم پاک است؟ و آيا آن چيزي که به وسيلة رطوبت سرايت کننده، به کفش برخورد کرده است، پاک است؟

ادامه

|   نحوة نجس شدن

اگر از نجاست کف کفش مطمئن نباشم و رطوبت سرايت کنندة ناشي از آب وجود داشته باشد، آيا مي‏توانم کف کفش را پاک به حساب آورم؟

ادامه

|   نحوة نجس شدن

آيا مي‏توان غبار را به دو نوع متنجس و پاک تقسيم کرد؟

ادامه

|   نحوة نجس شدن

آيا صابون و مواد شويندة ديگر، لباس و چيز هايي که با آنها تماس دارند را، نجس مي‏کنند؟

ادامه