|   ادرار و مدفوع

استخري که عمق آن 3 متر و طولش 7 متر است، که بچه‏ها در آن شنا مي‏کنند، اگر احتمال نجاست آن را به اين علّت که بچه‏ها در آن شنا مي کنند بدهيم، آيا بايد...

ادامه

|   ادرار و مدفوع

آيا ادرار نوزاد شيرخوار پسر يا دختر پاک است يا نجس؟

ادامه

|   ادرار و مدفوع

آيا پس از خروج ادرار بايد عضو را پاک‏کنيم؟ و آيا پس از پوشيدن لباس آن لباس نجس است‏ ونياز به پاکيزه کردن دارد يا خير؟

ادامه

|   ادرار و مدفوع

آيا مدفوع خزندگان وسنجابها نجس است يا پاک؟

ادامه

|   ادرار و مدفوع

آيا ادرار و مدفوع و مني حيوان حلال گوشت، پاک است يا نجس؟

ادامه

|   ادرار و مدفوع

حکم ادرار ومدفوع و مني حيواني که گوشت آن نجس است، چيست؟

ادامه

|   ادرار و مدفوع

حکم فضله‏هاي پرندگان و ماهيها چيست؟

ادامه

|   خون

مايعي از مخرج بيرون مي‏آيد که رنگ آن زرد و بسيار رقيق‏است، آيا چنين چيزي موجب تکرار نماز و وضو مي‏باشد؟

ادامه

|   خون

حکم ترشّحات قهوه‏اي رنگي که پس از دوره ماهانه خارج مي‏شود چيست، آيا پاکند يا نجس؟

ادامه

|   خون

آيا ترشحات زرد رنگي که پس از حيض خارج مي‏شود نجس‏است؟ وآيا آنها را حيض بشماريم يا خير؟

ادامه