|   احکام تيمم

آيا روزه‏هاي قضائي که به سبب بيماري با تيمم بدل از غسل انجام دادم را، بايد دوباره انجام دهم؟

ادامه

|   احکام تيمم

اگر آب به اندازه‏اي باشد که يا با آن وضو گرفت و يا فرش مسجد را تطهير کرد: کدام مورد مقدم است وضو يا تطهير مسجد و تيمم؟

ادامه

|   احکام تيمم

اگر جنب شدم و بخاطر بيماري، تيمم بدل از غسل انجام دادم و پس از تيمم کمي مني روي بدنم ديدم، آيا تيمم باطل است؟

ادامه

|   احکام تيمم

آيا اعمال قضائي را که با تيمم انجام داده‏ام، بايد تکرار کنم؟

ادامه

|   احکام تيمم

کسي که دچار حدث اکبر است و بخاطر بيماري يا نداشتن آب، وظيفه‏اش تيمم است، آيا پس از برطرف شدن سبب تيمم، واجب است غسل کند؟

ادامه

|   احکام تيمم

اگر انجام غسل يا وضو، باعث تمام شدن وقت نماز شود، آيا غسل و وضو صحيح است؟

ادامه

|   چیزهایی که میتوان بر آن تیمم کرد

اگر خاک نباشد، آيا جايز است برگرد و غبار تيمم کرد؟

ادامه

|   طريقه تيمم کردن

تيم چگونه انجام شود؟

ادامه

|   موارد تيمم

بعضي اوقات آب کافي براي غسل ندارم. آيا واجب است وقتي آب به دست آوردم غسل را تکرار کنم؟

ادامه

|   موارد تيمم

آيا جايز است کسي که دچار وسواس است، تيمم بدل از غسل انجام دهد؟

ادامه