|   آداب بعد از دفن

آيا گريه بر مرده، مضر است؟

ادامه

|   آداب بعد از دفن

حکم به سر و صورت زدن براي مرده، چيست؟

ادامه

|   آداب بعد از دفن

آيا هنگامي که ثواب قرآن‎ را به روح مرده هديه مي‏کنيم خودمان با اختيار، از اين ثواب بي‏نصيب مي‏شويم؟ و آيا مرده رسيدن ثواب به روحش را واقعا حس مي‏کند؟...

ادامه

|   آداب بعد از دفن

آيا هديه قرآن يا سوره حمد به بيشتر از يک مرده، صحيح است؟

ادامه

|   آداب بعد از دفن

آيا برگزاري مجلس هفتم يا چهلم، جايز است يا اينکه فقط به سه روز عزاداري اکتفا شود؟

ادامه

|   آداب بعد از دفن

آيا جايز است که براي مرده غيرمسلمان، دعا و طلب مغفرت کنيم؟ و آيا ازآن نفعي مي‏برد؟

ادامه

|   آداب بعد از دفن

آيا احترام جسد مرده، واجب است؟

ادامه

|   آداب بعد از دفن

آيا پوشيدن لباس سياه، در مرگ ارحام، مکروه است؟

ادامه

|   آداب بعد از دفن

آيا زيارت قبور، براي زنان جايز است؟

ادامه

|   آداب بعد از دفن

آيا واجب است هر هفته، امواتمآن‎را زيارت کنيم؟

ادامه