|   ولايت فقيه

نظر شما در مورد ولايت فقيه چيست؟

ادامه

|   ولايت فقيه

ولايت فقيه عام (مطلق) و خاص چه فرقي باهم دارند؟ و آيا به ولايت مطلق فقيه، اعتقاد داريد؟

ادامه

|   ولايت فقيه

رابطه بين ولايت فقيه و تشيع چيست؟ و آيا اين پروژه، موقتي است براي حفظ تشيع به گونه اي که با مسائل زمانه ما متناسب است؟ و آيا اين امکان وجود دارد که...

ادامه

|   ولايت فقيه

در کشوري که فقيه، حاکم آن نباشد، متدينين به چه کسي در مسائل اجتماعي، يا سياسي که متعلق به وضع آن کشور است، رجوع کنند؟ و در صورتي که يك انجمن سياسي در...

ادامه

|   ولايت فقيه

آيا ميان حاکم شرع و ولي فقيه، تفاوتي وجود دارد؟

ادامه

|   ولايت فقيه

تفاوت ولي فقيه و فقيه، در چيست؟

ادامه

|   ولايت فقيه

در صورتي که بين ولي امر مسلمين و مرجع ديگري در مسائل اجتماعي، سياسي، وفرهنگي، اختلاف نظر باشد، وظيفه شرعي مسلمين چيست، و آيا مرزي وجود دارد که بين...

ادامه

|   ولايت فقيه

آيا ولايت فقيه، مسأله‏اي اعتقادي يا از جمله مسائل فقهي است؟ و آيا واجب است که از نظرات مرجع تقليد، در اين مسائل پيروي نمود؟

ادامه

|   ولايت فقيه

نظر شما در مورد تعدد ولي فقيه، چيست؟

ادامه

|   ولايت فقيه

آيا هر کشوري بايد ولي فقيه مخصوص به خود، داشته باشد؟

ادامه