|   پيامدهاي اختلاف در تقليد

اگر نفقه‏هايي که پدرم براي من مصرف مي‏کند، براساس نظر مرجع تقليدم، کسب حرام به حساب آيد، ولي براساس نظر مرجع تقليد پدرم جايز باشد، نفقه‏گرفتن از او چه...

ادامه

|   پيامدهاي اختلاف در تقليد

مردي، از مرجعي تقليد مي‏کند، آيا همسر او نيز بايد از آن مرجع تقليد‏کند؟

ادامه

|   پيامدهاي اختلاف در تقليد

شخصي از مرجعي تقليد مي‏کرد که قائل به صحيح بودن عقدي بود، پس از اين، از مرجعي تقليد کرد که قائل به بطلان آن عقد است، آيا آن عقد را باطل بشمارد يا...

ادامه