|   عدول از مرجع

آيا مي‏توانيم از يک مرجعي به مرجع ديگر، عدول کنيم؟

ادامه

|   عدول از مرجع

اگر از مجتهدي، تقليد مي‏کردم، مي‏توانم از او به مجتهد ديگري عدول کنم و آيا شرايطي د راين مسأله وجود دارد؟ و آيا مي‏توانم به مرجع ديگري به اين علت که...

ادامه

|   عدول از مرجع

در چه مواردي مي‏توانيم از مرجع متوفي به مرجع ديگري، رجوع کنيم، با توجه به اينکه، مکلف چيزي از فتواهاي مرجع متوفي را به ياد نمي‏آورد؟

ادامه

|   عدول از مرجع

آيا مي‏توان از مرجعي که عدول از خود را جايز نمي‏داند، عدول‏کرد؟

ادامه

|   عدول از مرجع

اگر شخصي از مرجعي تقليد‏کند و آن مرجع بميرد، در صورتي که رساله او را نخوانده و به فتاواي او عمل نکرده‏ باشم، مي‏توانم بر تقليد از او باقي بمانم؟

ادامه

|   عدول از مرجع

در صورتي که شخصي، مقلد آيت الله العظمي خوئي (ر‏ه) باشد، سپس به آقاي فضل الله (ره) عدول‏کند، و بار ديگر به آقاي خوئي عدول‏کند، آيا چنين شخصي مي‏تواند...

ادامه

|   عدول از مرجع

اگر بخواهيم از مرجعي به مرجع ديگر عدول کنم، به چه کاري نياز دارم؟

ادامه

|   عدول از مرجع

مؤمني در اعمال خود از آقاي خوئي تقليد مي‏کرد، سپس به جنابعالي عدول کرد. آيا به او اجازه مي‏دهيد که بار ديگر از آقاي خوئي تقليد‏کند، و آيا ضوابطي دراين...

ادامه

|   عدول از مرجع

اينجانب از مقلدين شيخ محمد امين زين الدين (ره) مي‏باشم، آيا واجب است که برتقليد او باقي‏بمانم؟

ادامه

|   عدول از مرجع

آيا عدول از مرجعي به مرجع ديگر، نياز به اجازه مرجع دوم دارد، در صورتي که نظر مرجع دوم وجوب تقليد از اعلم باشد؟

ادامه