|   تبعیض در تقلید

آيا تبعيض، در همه موارد و زمانها جايز است يا اينکه بستگي به مسائل دشوار مقدار ضرورت دارد؟

ادامه

|   تبعیض در تقلید

آيا در يک مسأله مي‏توان ميان زنده و مرده، تبعيض کرد، بگونه‏اي که در موردي به نظر مرجع مرده اي که از اوتقليد مي‏کرده مراجعه ‏کند ودر موردي ديگر، به نظر...

ادامه

|   تبعیض در تقلید

آيا مي‏توان در برخي مسائل از مرجع مرده، تقليد کنيم، ودر مسائل ديگر به مرجع زنده، رجوع کنيم؟

ادامه

|   تبعیض در تقلید

آيا مي‏توان بين فتواي شما و فتواي آية الله العظمي خويي(ر‏ه) تبعيض کرد؟ و در چه مواردي مي‏توان به اين تبعيض پرداخت؟

ادامه

|   تبعیض در تقلید

اگر تقليد، از باب رجوع جاهل به عالم است، چرا بايد از يک مرجع، تقليد کينم [نه بيشتر]؟

ادامه

|   تبعیض در تقلید

برخي از مکلفين درصدد تقليد از شما بودند، ولي پس از اينکه متوجه نظر شما در مورد حرمت کشيدن سيگار شدند و اينکه شما تبعيض در اين مسأله را جايز نمي دانيد،...

ادامه

|   تبعیض در تقلید

از جنابعالي درخواست مي‏کنم که در مورد مفهوم تبعيض در تقليد، توضيح دهيد، آيا تبعيض جايز است؟

ادامه