|   اجتهاد و مجتهد

نقش فقيه در امت چيست؟

ادامه

|   اجتهاد و مجتهد

آيا يک مجتهد بنابر اجتهاد خويش وبا حکم ظن، عمل مي‏کند، يا براساس حکم قطعي و رسيدن به واقعيت؟

ادامه

|   اجتهاد و مجتهد

اگر شخص، در خود توانايي استنباط احکام شرعي را بيابد، آيا مي‏تواند به نظر خود عمل‏کند؟

ادامه

|   اجتهاد و مجتهد

آيا آگاه بودن مرجع تقليد، از مسائل روز، از جمله مسائل اقتصادي، اجتماعي، و سياسي بر اساس پيشرفت روند استنباط در اثر گذر زمان، الزامي است؟

ادامه

|   اجتهاد و مجتهد

آيا مي‏توان از يک مجتهد متجزي [که در برخي ابواب فقه مجتهد باشد] تقليد کرد؟

ادامه

|   اجتهاد و مجتهد

چگونه اجتهاد يک عالم، ثابت مي‏شود؟

ادامه

|   اجتهاد و مجتهد

اهل خبره اي که مي‏توان در تشخيص مجتهد به آنها مراجعه کرد، چه کساني هستند؟

ادامه

|   اجتهاد و مجتهد

اگر دو شاهد عادلي که اهل خبره باشند بگويند فلان شخص، مجتهد نيست، آيا جايز است از او تقليد کرد؟

ادامه

|   اجتهاد و مجتهد

اگر مرجعي که مکلف از او تقليد مي‏کند، او را سفارش کند که از مرجع بخصوصي تقليد‏کند آيا وصيت او بر مقلدينش، الزام آور است؟

ادامه

|   اجتهاد و مجتهد

يک شخص مکلف، چه ويژگيهايي را بايد لحاظ کند تا بتواند مرجع تقليدي که اهليّت اين مقام را داشته باشد، انتخاب ‏کند، با توجه به وجود بسياري از علمايي که...

ادامه