|   معنای تقلید

تقليد چيست؟ و چرا واجب است؟

ادامه

|   معنای تقلید

نيّت تقليد چيست؟

ادامه

|   معنای تقلید

حکم شخص بالغ و رشيدي که از کسي تقليد نمي‏کند، با توجه به اينکه او از واجب بودن تقليد آگاهي دارد، چيست؟

ادامه

|   معنای تقلید

دختر نه ساله اي از مرجعي، تقليد مي‏کرد، ولي موردي از رساله او را مطالعه نکرده بود، چيزي هم درباره آن مرجع نمي‏دانست، مادرش به او امر کرد که مرجعش را...

ادامه

|   معنای تقلید

حکم کسي که در فراگيري احکام شرعي، مقصر [بدون داشتن عذري] باشد چيست؟

ادامه

|   معنای تقلید

کسي که بدون تقليد بميرد، آيا خانواده او در قبال عدم تقليد او وظيفه اي دارد؟

ادامه

|   معنای تقلید

آيا برشخص مکلف، واجب است که همه احکام شرعي را بداند (مطالعه کند) يا جايز است که تنها در صورت نياز به آنها مراجعه کند؟

ادامه

|   معنای تقلید

در صورتي که شخص، حکم شرعي مسأله‏اي را نداند، وظيفه او قبل از دانستن حکم چيست؟

ادامه

|   معنای تقلید

در صورتي که نقل کنندگان فتوا، فتوا را به شکل متعارضي نقل کنند، مکلف چه حکمي دارد؟

ادامه

|   معنای تقلید

در صورتي که شخصي سؤالي شرعي از من بپرسد، آيا بايستي از او سؤال نمايم که از چه کسي تقليد مي‏کني، يا جايز است که بدون اينکه از او بپرسم براساس نظر مرجع...

ادامه