|   زیارت

* زيارت، سنت مهمى است كه در ميان توده مردم رواج دارد. پيام و ارزش اين برنامه به لحاظ معنوى و اجتماعى چيست؟

ادامه

|   زیارت

* نظر شما درباره شيوه هاى متعارف عزادارى و احياى عاشورا مانند مرثيه خوانى چيست؟

ادامه

|   زیارت

* مراسم عزادارى حسينى در برخى مناطق در شكل كاروان ها و شبيه خوانى ها و يا عروسى قاسم و يا نمايش واقعه به صورت كامل در روز عاشورا است كه در ضمن آن برخى...

ادامه