|   جشن های تولد

* نظر شما درباره جشن هاى تولد كه بيشتر مردم امروزه به مناسبت زاد سال فرزندشان مى گيرند، چيست؟

ادامه

|   جشن های تولد

* نظر شما درباره كسانى كه عيدهاى عمومى را مناسبتى براى بى بند و بارى و بدكارى قرار مى دهند، چيست؟

ادامه

|   جشن های تولد

* بسيارى از اهل فسق و فجور به فضاى زندگى اهل ديانت و ايمان، دلسوزى ]![ مى كنند. چرا كه تفريحات خودشان همراه با مظاهر فسق و فجور و... است كه در زندگى...

ادامه

|   جشن های تولد

* شما مى گوييد كه خدا عيد را به عنوان روزى براى شادمانى و خوشى و رها شدن از فضاى جدّى زندگى قرار داده است، آيا اين امر با سفارش هايى كه درباره محاسبه...

ادامه

|   جشن های تولد

* كسانى ادعا مى كنند خداوند در مناسبات هاى شاد - مثل تولد پيامبر و امامان(عليهم السلام) - از بندگانش رفع قلم مى كند و مسووليت كارهايشان را هرچند زشت...

ادامه