|   غنا و طرب

* مقصود از طرب (شادمانى) به مفهوم اسلامى اش چيست؟

ادامه

|   غنا و طرب

* حلقه هايى كه صوفيان تشكيل مى دهند شبيه چيزى است كه شما ذكر كرديد. آيا شما اين حلقه هاى سماع را هنرى اسلامى مى دانيد كه شايسته تشويق و پشتيبانى است؟

ادامه

|   غنا و طرب

* نظر شما درباره اعمال خارق العاده برخى فرقه هاى صوفيه مانند فرو كردن شيشه و شمشير به بدن چيست؟

ادامه

|   غنا و طرب

* حكم زيوربندى اسم خدا «الله» يا آيات قرآنى چيست؟ لمس آن چه حكمى دارد؟

ادامه

|   غنا و طرب

* نظر شما درباره تجويد قرائت قرآن به شيوه اى همراه با ترجيع و تهييج كه امروزه معمول و متعارف است، چيست؟

ادامه

|   غنا و طرب

* آيا هنرپيشه زنى كه كارهاى خلافى را در فيلم ها بازى كرده، مجاز است نقش حضرت زينب(عليها السلام)را بازى كند يا اين كه افرادى با ويژگى ها و رفتارهايى...

ادامه

|   غنا و طرب

* فن آورى كار نمايشى اقتضا مى كند كه متن نمايش نامه در سطحى فراتر از معمول باشد و اين مستلزم تغيير در متن است. اين جاست كه كارگردان بين تغيير نص...

ادامه

|   غنا و طرب

* آيا شغل قرار دادن غنا يا رقص با التزام به مقررات شرعى جايز است؟

ادامه

|   غنا و طرب

* نظر شما درباره راه انداختن مراسم جشن به مناسبت ازدواج و يا تولد كه در خلال آن از موسيقى و غنا هم خبرى هست، چيست؟

ادامه

|   غنا و طرب

* برپايى تعزيه عاشورا و ساختن فيلم هاى سينمايى - كه افرادى در نقش شخصيت هاى آن بازى كنند - چه حكمى دارد؟

ادامه