|   زنان هنرپیشه و حجاب

* در اين روزها پديده توبه هنرپيشگان زن و پاى بندى اشان به حجاب رواج يافته است. كسانى در اين مسأله با ديده ترديد مى نگرند و برخى توبه آنان را قابل قبول...

ادامه

|   زنان هنرپیشه و حجاب

* حكم گوش دادن به آوازهاى اين گونه زنان چيست؟

ادامه

|   زنان هنرپیشه و حجاب

* نظر شما درباره فعاليت زن در عرصه نمايش و سينما چيست؟ در اين باره چه سفارشى به خانواده ها داريد؟

ادامه