|   مجسمه سازی و نقاشی

* نظر شما درباره مجسمه سازى چيست؟ خريدن و نگهدارى مجسمه چه حكمى دارد؟

ادامه

|   مجسمه سازی و نقاشی

* آيا ساختن مجسمه نيم تنه هم حكم مسأله بالا را دارد؟

ادامه

|   مجسمه سازی و نقاشی

* حكم نقش ها و تصويرهاى عكاسى و نقوش اسلامى اى كه آيات قرآن و اسم هاى الهى بر آن نگاشته شده و مانند آن چيست؟

ادامه

|   مجسمه سازی و نقاشی

* در بين جوانان و نوجوانان رايج است كه با هنرپيشه ها همدلى و و نسبت به آنان ابراز احساسات مى كنند. به اين ترتيب كه نشانه هاى اعجاب از كارشان را بروز...

ادامه

|   مجسمه سازی و نقاشی

* برخى از هنرپيشه ها مجالس آواز و رقص و يا نمايش ترتيب مى دهند و درآمدش را صرف اعمال خيريه و كمك به گرفتاران مى كنند. اين كار چه حكمى دارد؟

ادامه