|   اعتقادات

* آيا انكار امورى مانند امامت و عصمت، انكار ضروريات دين نيست؟

ادامه

|   اعتقادات

* شما معتقديد كه بنا به عقيده شيعه اماميه، نسبت دادن مذهب جعفرى به تشيع، چندان درست نيست. چگونه اين نظر را تفسير مى كنيد؟

ادامه

|   اعتقادات

* شايعه شده است كه شما در موضوع عصمت، نظرى مخالف مشهور داريد. آيا مى توانيد درباره اين موضوع براى ما توضيح دهيد؟

ادامه

|   اعتقادات

* با توجه به اين كه حضرت زهرا(عليها السلام) پيامبر و يا امام نبوده است، نظر شما درباره عصمت ايشان چيست؟

ادامه

|   اعتقادات

* آيا اعتقاد به عصمت بر افراد مكلف واجب است؟ چارچوب و حدود مسايل عقيدتى اى كه اعتقاد به آن بر مكلف واجب است كدام است؟

ادامه

|   اعتقادات

* به نظر شما نقشى كه در جهت هدايت و رهبرىو امامت فكرى و سياسى به امامان معصوم(عليهم السلام)واگذار شده كدام است؟

ادامه

|   اعتقادات

* رسول خدا(صلى الله عليه وآله) چگونه على(عليه السلام) را به عنوان خليفه نصب كرد؟ آيا اين كار، چنان كه برخى نويسندگان مى گويند، صرفاً نامزدى بود، يا...

ادامه