|   شعائر

* موضع شرع نسبت به گريه بر امام حسين(عليه السلام)و فرزندان و يارانش در عاشورا چيست؟

ادامه

|   شعائر

* شما سينه زنى خشن را حرام مى دانيد. منظور شما از اين گونه سينه زنى چيست؟ و آيا سينه زنى معمولى و رايج مشمول حكم حرمت مى شود؟

ادامه

|   شعائر

* آيا سفره هاى غذا كه براى عزاداران در در عاشورا گسترده مى شود از باب تعظيم شعائر است؟

ادامه

|   شعائر

* آيا دسته ها و هيأت هايى كه در عاشورا به راه مى افتد شيوه اى مقبول براى احياى يادمان آن است؟

ادامه

|   شعائر

* آيا به كارگيرى روش هاى بيانى و احساسى غيرواقعى براى به جوش آوردن احساسات و عواطف مردم جايز است؟ و آيا استفاده كردن از روايتى كه صحتش مشكوك است ولى...

ادامه

|   شعائر

* مبناى شرعى گرفتن مزد براى بازگويى سيره حسينى - به لحاظ اين كه چنين كارى رسالتى واجب است - كدام است؟

ادامه

|   زیارت

* زيارت، سنت مهمى است كه در ميان توده مردم رواج دارد. پيام و ارزش اين برنامه به لحاظ معنوى و اجتماعى چيست؟

ادامه

|   زیارت

* نظر شما درباره شيوه هاى متعارف عزادارى و احياى عاشورا مانند مرثيه خوانى چيست؟

ادامه

|   زیارت

* مراسم عزادارى حسينى در برخى مناطق در شكل كاروان ها و شبيه خوانى ها و يا عروسى قاسم و يا نمايش واقعه به صورت كامل در روز عاشورا است كه در ضمن آن برخى...

ادامه