|   ورزش

* آيا استفاده از مواد نيروزا در مسابقات ورزشى جايز است؟

ادامه

|   ورزش

* آيا اقدام كردن به كارهايى كه بازيكن تيم مقابل را عصبى و منفعل مى كند و در روند بازى و نتيجه تأثير مى گذارد و چه بسا سبب اخراج بازيكن حريف شود، جايز...

ادامه

|   ورزش

* آيا مقابله به مثل با بازيكن خشن تيم مقابل - در داخل ميدان يا خارج از آن - جايز است؟

ادامه

|   ورزش

* آيا توافق دو تيم بر سر اين كه يكى از آن دو به طور ساختگى شكست بخورد و مبلغ معينى دريافت كند، جايز است؟

ادامه

|   ورزش

* آيا جايز است كه بازيكن خود را آسيب ديده وانمود كند تا بر تصميم داور تأثير بگذارد؟

ادامه

|   ورزش

* نظر شما درباره اين مسابقات چيست؟ مشت زنى، بوكس چينى (مشت و لگد زنى) كه ورزشى خشن است و گاهى «ورزش مرگ» ناميده مى شود، مسابقات اتومبيل رانى و موتور...

ادامه

|   ورزش

* اگر بازيكن خطاى يكى از اعضاى گروه خود را ديد و داور متوجه آن نشد آيا واجب است به داور اطلاع دهد؟

ادامه

|   ورزش

* آيا حرفه اى شدن در ورزش هايى مثل فوتبال و بسكتبال و ديگر ورزش ها جايز است؟

ادامه

|   ورزش

* آيا شرط بندى نسبت به مسابقات ورزشى جايز است؟ اگر چيزى گرو گذاشته نشود چطور؟

ادامه

|   ورزش

* آيا كار خريد و فروش بازيكنان كه در باشگاه هاى غربى رايج است و در برخى كشورهاى اسلامى هم معمول است، جايز است؟

ادامه