|   انتخابات

* بنابر نظريه ولايت فقيه وقتى كه ولى فقيه حرف آخر را در تعيين شيوه اداره دولت مى زند، انتخابات چه ضرورتى دارد؟

ادامه

|   انتخابات

* آيا رأى اكثريت به كسى كه آن را به دست آورده، مشروعيت مى دهد؟

ادامه

|   انتخابات

* آيا رأى گيرى و انتخابات در شريعت اسلامى به منزله بيعت است؟

ادامه

|   انتخابات

* يك نظريه اسلامى وجود دارد كه انتخابات را نامشروع مى داند زيرا انتخابات حق اقليت را كه گاه به 49% هم مى رسد، ضايع مى كند؟

ادامه

|   انتخابات

* آيا مشاركت در انتخابات غير شرعى در سايه حكومتى ستمگر، در صورتى كه عدم مشاركت، مخالفت با حكومت تلقى شود و جان انسان در معرض خطر بيفتد، جايز است؟

ادامه

|   انتخابات

* آنان كه اصل انتخابات را در جايى كه رياست و نمايندگى، داوطلبان متعدد دارد - به لحاظ شرعى - ردّ مى كنند، چه جايگزينى را مطرح مى كنند؟

ادامه

|   انتخابات

* چنين معروف است كه دموكراسى نقش قانون گذارى - غير مقيد به احكام الهى - را براى پارلمان قايل است. اين امر چگونه با نظام اسلامى سازگار است؟ و نقش...

ادامه

|   انتخابات

* وظيفه شرعى انسان مسلمانى كه علاقمند ورود به پارلمان در دولتى لائيك و غير متعهد به احكام و روش اسلام است، چيست؟

ادامه

|   انتخابات

* آيا نامزد انتخاباتى مى تواند با حيله و فريب و به كارگيرى روش هاى مادى و خدماتى، رأى دهندگان را به برگزيدن خود ترغيب كند؟ حكم رأى دادن به چنين افرادى...

ادامه

|   انتخابات

* آيا انتخابات و همه پرسى هايى كه امروزه رواج دارد به رؤساى برگزيده، مشروعيت ولايت شرعى را مى بخشد؟

ادامه