|   ادبیات

* آيا براى اديب مسلمان جايز است اثرى بيافريند كه سبب ايجاد روحيه بدبينى در ديگران شود، هرچند نيتش اين نباشد؟

ادامه

|   ادبیات

* آيا رمان نويس يا داستان نويس مسلمان مجاز است داستان هاى واقعى اش را با پايان غم انگيز و واقعى آن مانند خودكشى ختم كند؟

ادامه

|   ادبیات

* آيا داستان نويس مجاز است صحنه هاى جنسى را تصوير كند و در داستانش وارد اتاق خواب شود؟ حدود شرعى اين امور كدام است؟

ادامه

|   ادبیات

* رواياتى وجود دارد كه شعر سرايى در ماه رمضان را مكروه مى داند. شما به لحاظ شرعى اين روايات را چگونه ارزيابى مى كنيد؟

ادامه

|   ادبیات

* آيا بازى كردن با داستان واقعى با كم و زياد كردن آن، براى ايجاد حالت تنوع و اشتياق جايز است؟

ادامه

|   ادبیات

* موضع شرعى نسبت به مديحه سرايى درباره حاكم عادل و حاكم جائر چيست؟

ادامه

|   ادبیات

* آيا تغزل با زنى زيبا و ذكر نام او در شعر با علم به اين كه خواننده و شنونده او را مى شناسند جايز است؟ اگر نشناسد چطور؟ اگر نام او در شعر ذكر نشود...

ادامه

|   ادبیات

* آيا در شعر جايز است اوصاف شراب به نيكى ياد شود؟ آيا چنين كارى نوعى تجرّى و يا ترغيب به حرام نيست؟

ادامه

|   ادبیات

* حدود شرعى در شعرهاى مشتمل بر ذم و هجو و دشنام و كنايه چيست؟

ادامه

|   ادبیات

* در شعرها و به ويژه در غزليات اوصافى براى معشوق ذكر مى شود كه او را تا حد معبود بالا مى برد. به نظر شما آيا اين گونه وصف كردن معشوق رواست؟

ادامه