|   ازدواج موقت و...

* برخى متعه (صيغه) را با ملاحظه همه جزئيات و انگيزه ها و فعاليت ها و نتايجش به معناى قانونى كردن زنا يا ازدواج درجه دومى مى دانند كه در آن زن تحقير و...

ادامه

|   ازدواج موقت و...

* از آن رو كه رابطه زنا به ويژه در كشورهاى غربى براساس رضايت طرفين يا در مقابل مزدى مادى، برقرار مى شود، پس فرق بين آن و بين قرارداد متعه چيست؟ و به...

ادامه