|   ختنه دختران

* مسأله ختنه دختران، اخيراً سر و صداهاى زيادى را برانگيخته است. نظر اسلام در اين باره چيست؟ آيا درست است اين كه مى گويند: اسلام ]به اين وسيله[ خواسته...

ادامه