|   مسائل جنسی

* آيا تماشاى فيلم هاى جنسى مبتذل براى زن يا مردى كه احساس سردى و بى ميلى جنسى مى كند، جايز است؟

ادامه

|   مسائل جنسی

* برخى براى توجيه تماشاى فيلم هاى جنسى چنين استدلال مى كنند كه تماشاى اين گونه فيلم ها، لذّت و شهوت و هماهنگى عمل جنسى بين زن و مرد را بيشتر مى كند و...

ادامه

|   مسائل جنسی

* آيا صرف دخول بدون انزال منى موجب ايجاد نجاست و خباثتى مى شود كه بايد با آب و مانند آن تطهير شود؟

ادامه

|   مسائل جنسی

* وجوب دورى گزيدن از ] نزديكى [ با زنان در زمان حيض آيا تنها از راه جلو است. در اين مدت تا چه حدى نزديك شدن به زن مجاز است؟

ادامه

|   مسائل جنسی

* آيا در هم خوابگى هيچ محدوده شرعى وجود دارد؟

ادامه

|   مسائل جنسی

* آيا زن مى تواند در زمانى كه توانايى يا تمايل به آميزش ندارد و يا در وضعيت روانى نامناسبى قرار دارد از تن دادن به آميزش، خوددارى كند؟

ادامه

|   مسائل جنسی

* آيا درست است كه مرد كام خود را از زن بگيرد و او را در حالى كه به اوج لذت جنسى نرسيده به حال خود رها كند؟

ادامه

|   مسائل جنسی

* برخى فكر مى كنند كه انزال منى در غير محل ويژه آن مثلا در حين بازى و هم آغوشى استمناست...

ادامه

|   مسائل جنسی

* آيا مرد مى تواند با دو يا چند همسر خود - در صورت رضايت خود آنان و به زعم خودشان براى لذت و شهوت بيشتر - به طور هم زمان آميزش كند؟

ادامه

|   مسائل جنسی

* آيا زن جوانى كه بر اثر بيمارى يا جراحت منجر به عقيمى دايم، نازا است، بايد عده طلاق را نگه دارد؟

ادامه