|   هنر

* ابزارهاى تبليغاتى (راديو، تلويزيون، سينما و...) در چه صورت مشروعند و در چه صورت نامشروع؟

ادامه

|   هنر

* آيا هنرمند متدين مجاز است با گروه هنرى اى كه مشهور به فسق و فجور است همكارى كند به گونه اى كه فقط نقش خود را انجام دهد و به اندازه توان به آلودگى...

ادامه

|   هنر

* با توجه به پرسش پيش،آيا مى توانم نقشى را بازى كنم كه با عقيده اسلامى ام مخالف است؟

ادامه

|   هنر

* آيا بازى كردن در نقش شخصيت انبياء و امامان(عليهم السلام) در نمايش يا سينما، به ويژه آن كه به قصد خدمت به اسلام و دعوت به آن باشد، جايز است؟

ادامه

|   هنر

* آيا دست دادن با زن نامحرم به اقتضاى نقشى كه در فيلم به عهده مرد قرار مى گيرد، جايز است؟

ادامه

|   مجسمه سازی و نقاشی

* نظر شما درباره مجسمه سازى چيست؟ خريدن و نگهدارى مجسمه چه حكمى دارد؟

ادامه

|   مجسمه سازی و نقاشی

* آيا ساختن مجسمه نيم تنه هم حكم مسأله بالا را دارد؟

ادامه

|   مجسمه سازی و نقاشی

* حكم نقش ها و تصويرهاى عكاسى و نقوش اسلامى اى كه آيات قرآن و اسم هاى الهى بر آن نگاشته شده و مانند آن چيست؟

ادامه

|   مجسمه سازی و نقاشی

* در بين جوانان و نوجوانان رايج است كه با هنرپيشه ها همدلى و و نسبت به آنان ابراز احساسات مى كنند. به اين ترتيب كه نشانه هاى اعجاب از كارشان را بروز...

ادامه

|   مجسمه سازی و نقاشی

* برخى از هنرپيشه ها مجالس آواز و رقص و يا نمايش ترتيب مى دهند و درآمدش را صرف اعمال خيريه و كمك به گرفتاران مى كنند. اين كار چه حكمى دارد؟

ادامه