|   پزشکی

* آيا براى پزشك جايز است اسرار بيماران خود را فاش كند؟

ادامه

|   پزشکی

* آيا زن مجاز است در جايى كه پزشك زن وجود دارد به پزشك مرد كه تخصص و مهارت بيشترى دارد مراجعه كند؟

ادامه

|   پزشکی

* حدود و مقررات شرعى اى كه پزشك ]مرد[ متخصصِ زنان بايد به آن مقيد باشد كدام است؟

ادامه

|   پزشکی

* آيا پزشك مجاز است به بهانه كاستن از درد بيمار، دارويى را برايش تجويز كند كه براى سلامتى اش زيان آور است؟

ادامه

|   پزشکی

* در دو فرض اول، آيا بيمار مى تواند حدى را براى حيات خويش قرار دهد و به پزشك دستور دهد تا او را در زمان مورد نظرش به قتل برساند؟

ادامه

|   پزشکی

* اگر حيات يك شخص متوقف به گرفتن عضوى از مرده باشد چه بايد كرد؟

ادامه

|   پزشکی

* نظر حضرت عالى درباره شبيه سازى چيست؟ و همچنين درباره واكنش هاى موافق و مخالف - كه اين عمل را شيطانى و دخالت در كار خداوند سبحان مى داند چه نظرى...

ادامه

|   پزشکی

* با وجود ماما (قابله) آيا براى زايمان مى توان به پزشك مرد مراجعه كرد؟ اگر پزشك مرد به طور مستقيم اشراف داشته باشد يا از طريق تلويزيون مداربسته، حكمش...

ادامه

|   پزشکی

* پزشك ملتزم و متدين در اجراى عمل هاى جراحى اى مانند بستن لوله و... كه محل اختلاف بين فقهاست،آيا بايد به فتواى مرجع تقليد خود عمل كند يا به فتواى مرجع...

ادامه

|   پزشکی

* آيا تشخيص «مرگ خلاصى» با پزشك است يا با حاكم شرع و يا با خود بيمار؟

ادامه