|   مخالفت با قوانین دولت و تصرف اموال آن

* مخالفت وسرپيچى نسبت به قوانين دولت چه هنگامى جايز است؟ و تجاوز به اموال دولت چه حكمى دارد؟

ادامه

|   مخالفت با قوانین دولت و تصرف اموال آن

* برخى از فقها تجاوز به اموال دولت غيراسلامى را از باب اين كه اين اموال مجهول المالك است، جايز شمرده اند و تصرف در اموال آن را با اذن حاكم شرعى روا مى...

ادامه

|   مخالفت با قوانین دولت و تصرف اموال آن

* در اين ميان نظر حضرت عالى چيست؟

ادامه