|   ویژگی های دولت عادل

* ويژگى هاى دولت عادل و تفاوت آن با دولت ظالم چيست؟

ادامه

|   ویژگی های دولت عادل

* آيا دولتى كه مردم به شيوه اى دموكراتيك برآن توافق كرده اند، براساس اصول، دولتى مشروع است يا خير؟

ادامه

|   ویژگی های دولت عادل

* آيا دولتى كه شعار اسلامى بودن سر مى دهد و در عين حال برخى از قوانين اسلامى مانند قانون حرمت ربا و يا قانون حدود را تعطيل كرده است، دولتى عادل به...

ادامه