|   دشمن دیروز، دوست امروز

* تعبيرات سياسى اى مانند «دشمن ديروز مى تواند دوست امروز باشد» چه وزنى در ميزان شرع دارد؟

ادامه

|   دشمن دیروز، دوست امروز

* بعضى از دولت ها تحت عنوان تحكيم روابط و همكارى با جنبش هاى اسلامى از آنان اطلاعات ويژه اى را طلب مى كنند. دادن اين اطلاعات به گونه اى كه فضاى...

ادامه

|   دشمن دیروز، دوست امروز

* چگونه مى توان با دولت هاى اسلامى اى همكارى كرد كه با دشمنان ما ارتباط دارند؟

ادامه

|   دشمن دیروز، دوست امروز

* آيا حزب اسلامى همانند دولت اسلامى آزادى ايجاد رابطه با ديگر دولت ها و هسته هاى سياسى را دارد؟ با توجه به اين كه برخى بر اين كار اشكال مى گيرند و...

ادامه

|   دشمن دیروز، دوست امروز

* نظر جناب عالى درباره آنچه كه اين روزها به نام دعوت به عادى سازى روابط حركت هاى اسلامى و نظام ها [ى غيراسلامى] مطرح مى شود چيست؟ آيا اين امر با مواضع...

ادامه

|   دشمن دیروز، دوست امروز

* كسانى معتقدند كه ايجاد رابطه با همه كشورها، به جز امريكا و اسراييل ممكن است. زيرا در اين دو كشور نظام هايى حكم مى رانند كه با اسلام عداوت دارند. نظر...

ادامه

|   دشمن دیروز، دوست امروز

* اگر فرض كنيم كه اسراييل از سياست كنونى اش دست بردارد و حق هر صاحب حقى را به او برگرداندو فلسطينى ها بدون استثنا به كشورشان بازگردند و دولت بپذيرد كه...

ادامه

|   دشمن دیروز، دوست امروز

* آيا شرط گذاشتن اين كه يهوديان مهاجر به سرزمين هاى سابق خويش بازگردند، مخالف حقى نيست كه خداوند - در انتخاب محل زندگى - به انسان بخشيده است؟

ادامه

|   دشمن دیروز، دوست امروز

* آيا حزب در ايجاد رابطه با طرف هاى ديگر بايد تابع دولت يا تصميم رهبرى حزب باشد و يا اين كه رجوع به ولى فقيه يا مرجع واجب است؟

ادامه