|   رابطه با غیر اسلامگرایان

* برخى تصور مى كنند كه ايجاد رابطه با احزاب غير اسلامى به معنى دست شستن از پاى بندى به اصول است. نظر حضرت عالى چيست؟

ادامه