|   روابط

* در ايجاد رابطه با ديگران چه معيارها و مرزهاى شرعى اى وجود دارد؟

ادامه

|   روابط

* من با برخى از جوانان مسأله دار، رابطه دوستى برقرار مى كنم تا بتوانم آنان را اصلاح نمايم. اين كار سبب شده تا مردم بر من كمى سخت گيرى كنند، شما چه...

ادامه

|   روابط

* آيا برايم جايز است از بين دختران هم درس و هم كارم يكى را به دوستى برگزينم و با او - همانند يك دوست پسر - هم صحبت و هم راه شوم به گونه اى كه از...

ادامه

|   روابط

* آيا شريك شدن با تارك الصلاة، در كارى جايز است؟

ادامه

|   روابط

* آيا رابطه برقرار كردن با اهل كتاب - نه براى دعوت آنان به اسلام - جايز است؟

ادامه

|   روابط

* به حركتى سياسى وابسته ام و در آن انحرافاتى مشاهده مى كنم، نصيحت شما براى اين كه در جهت خلاف شرع قرار نگيرم چيست؟

ادامه

|   روابط

* ايجاد اصلاحات در حركت و حزب گاه مستلزم زير پاگذاشتن برخى نظم ها و قوانين حزبى است. آيا اين كار اشكال شرعى اى دارد؟

ادامه

|   روابط

* آيا خدمات و هدايايى كه عضو يك حركت يا سازمان اسلامى به آن مى كند تا اعتبار و آوازه آن افزايش يابد، منافاتى با اصل تقرب به خداوند و اطاعت محض او...

ادامه

|   روابط

* پاسخ شما به نظريه اى كه حزب گرايى را مايه پراكندگى و چندپارگى جامعه مى داند چيست؟

ادامه

|   روابط

* كسانى مى گويند كه عالم دينى نبايد وابسته يا عضو حزبى باشد، زيرا كارش هم حزبى خواهد بود و نه براى خدا. نظر حضرت عالى چيست؟

ادامه