|   بازار

* در برخى از مغازه ها تابلويى نصب شده كه: جنس فروخته شده پس گرفته و عوض نمى شود. آيا اين جمله الزام آور است و خيار مدت و عيب و... را ساقط مى كند؟

ادامه

|   بازار

* در برخى اماكن، كالاهايى كه به وسيله گمرك مصادره شده، در معرض فروش قرار مى گيرد آيا خريد اين كالاها جايز است؟

ادامه

|   بازار

* كسى كه به بنگاه خريد و فروش خودرو يا كالاى ديگر مى رود و از صاحب بنگاه نوعى خاصى از ماشين و يا كالاى ديگر مى خواهد و ويژگى هاى مورد نظرش را به او مى...

ادامه

|   بازار

* در ادامه سؤال گذشته، فروشنده قيمت كالا را پيشاپيش و به طور كامل دريافت مى كند و با همان پول، كالا را مى خرد و سپس با قيمتى بالاتر به مشترى مورد نظر...

ادامه

|   بازار

* نوعى معامله رواج دارد كه معامله به شرط فروش نام دارد يعنى شخص كالايش را به ديگرى مى دهد تا برايش بفروشد. آيا اين روش صحيح است؟ مبناى اين نوع معامله...

ادامه

|   بازار

* آيا هرگونه بهره اى كه در مقابل قرض گرفته شود رباست و يا فقط زمانى كه شرط شود رباست؟

ادامه

|   بازار

* آيا اسكناس هاى رايج (پول)، حقيقتاً ارزش پولى دارد، يا سندهايى است كه دولت آن را تعهد كرده است. به ويژه آن كه چنين كاغذهايى با طلا و نقره اندوده نشده...

ادامه

|   بازار

* آيا خريدن چك به قيمتى كمتر از قيمت فعلى اش و به همان واحد پولى جايز است؟ با واحد پولى ديگر چطور؟ اگر چك برگشت خورد صاحب اصلى چك چه مبلغ بايد به...

ادامه

|   بازار

* آيا خريد و فروش اسكناس به قيمتى كه در زمان توافق معين شده، جايز است، هر چند تحويل در زمانى نزديك به آن انجام شود؟

ادامه

|   بازار

* آيا كسى كه امكان ضمانت افراد نزد بانك ها را دارد مى تواند در مقابل ضمانت، از فرد ضمانت شده يا از بانك، مزد بگيرد؟

ادامه