|   مطبوعات

* آيا «خبرسازى» يا پختن خبر در مطبخ! روزنامه ها - بى آن كه پايه راست و درستى داشته باشد- به هدف خوار كردن دشمن جايز است؟

ادامه

|   مطبوعات

* در ادامه پرسش قبلى آيا خبرسازى در صورتى كه مفسده اى در ميان نباشد، مطلقاً جايز است؟

ادامه

|   مطبوعات

* آيا جايز است چيزهايى را به خبر افزود تا قدرت اثربخشى و اقناعى آن بيشتر شود؟

ادامه

|   مطبوعات

* آيا نشر اخبارى كه در آن اثر نوميد كننده است جايز است؟

ادامه

|   مطبوعات

* آيا چاپ تصوير زنان مسلمان بى حجاب در مطبوعات اسلامى جايز است؟ درباره غيرمسلمانان چه حدود شرعى اى در اين زمينه وجود دارد؟

ادامه

|   مطبوعات

* آيا چاپ خبر بدون اخذ موافقت مقام يا شخص صاحب خبرى كه مايل به افشاى خبر نيست، جايز است؟

ادامه

|   مطبوعات

* آيا مبالغه كردن در ارقام و آمارى كه وضعيت دشمن و زيان هاى وارد به آن را نقل مى كند جايز است؟

ادامه

|   مطبوعات

* در مطبوعات اسلامى، ارزش خبرهاى ارسالى برخى خبرنگاران، اقتضامى كند كه گاه دست به عمليات شبه تجسس براى كسب اخبار و صيد خبرهاى داغ بزنند. آيا اين كار...

ادامه

|   مطبوعات

* دستچين كردن خبر يا گزينش بخش هايى از آن و رهاكردن بقيه،به لحاظ شرعى چگونه است؟

ادامه

|   مطبوعات

* براساس مقوله «انظر الى ما قيل لا من قال» آيا نوشتن پيرامون كسى كه در جامعه سلامى بحث برانگيز و سؤال برانگيز شده است جايز است؟

ادامه