|   هجرت

* حكم تجاوز به دارايى هاى عمومى و خصوصى مانند سرقت در مكالمات تلفنى و از فروشگاه ها در كشورهاى پناه دهنده غربى چيست؟

ادامه

|   هجرت

* آيا آمد و شد در كليساها به انگيزه اطلاع يافتن از وضعيت مسيحيان و مناسك و آداب شرعى اشان حرام است؟

ادامه

|   هجرت

* آيا مصافحه (دست دادن) با زن غربى در وضعيت دشوار (حرج) و در حال عادى جايز است؟

ادامه

|   هجرت

* در برخى از بازارهاى غربى، كالاهاى سرقت شده فروخته مى شود. آيا پناهنده مسلمان با علم به سرقتى بودن اين كالاها، مجاز است آن را خريدارى كند؟

ادامه

|   هجرت

* آيا بزرگ نمايى حجم فعاليت هاى جنبش هاى اسلامى يا مبارزان مسلمان جايز است؟ اگر جايز است تا چه حد؟

ادامه