|   هجرت

* مراد از تعرب پس از هجرت چيست؟

ادامه

|   هجرت

* در چه مواردى حكم مسأله گذشته، استثنا مى پذيرد؟

ادامه

|   هجرت

* آيا فشار نيازهاى مادى و نياز به اسناد رسمى و ادارى مجوز شرعى پناهندگىو يا مهاجرت مى شود؟

ادامه

|   هجرت

* آيا زن مسلمانى كه به كشورهاى غربى پناهنده شده است، شرعاً مجاز است درخواست مقامات رسمى مبنى بر ارائه تصوير بدون حجاب را بپذيرد و انجام دهد؟

ادامه

|   هجرت

* آيا موضع شرعى خاصى در مورد امكانات و اموالى كه پناهندگان به دست مى آورند وجود دارد؟

ادامه

|   هجرت

* آيا مخالفت با برخى از قوانين كشور ميزبان كه با عادات و سنت ها و ارزش هاى اسلامى منافات دارد جايز است؟

ادامه

|   هجرت

* حكم فراورده هاى پوستى ذبح غيرشرعى كه در بازارهاى غرب خريد و فروش مى شود چيست؟ آيا تماس دست با اين فراورده ها در صورتى كه رطوبت داشته باشد، موجب نجس...

ادامه

|   هجرت

* نظر شرع درباره خوردن غذاهايى كه در بازارهاى غربى عرضه مى شود و شك هست كه گوشت يا چربى خوك در آن به كار رفته چيست؟

ادامه

|   هجرت

* در صورتى كه هيچ كار مناسبى برايم وجود نداشته باشد آيا شرعاً جايز است در سوپرماركتى كار كنم كه در بخشى از آن انواع شراب فروخته مى شود؟ اگر مرا موظف...

ادامه

|   هجرت

* آيا ازدواج موقت با زن غربى اى كه الفاظ عقد را بدون آن كه بفهمد بر زبان جارى مى كند صحيح است؟ و آيا صرفاً رضايت طرفين بدون خواندن صيغه معين عقد، كافى...

ادامه