|   چند شوهرى براى زنان

* اسلام را متهم مى كنند كه اصل مساوات بين زن و مرد را در موضوع تعدد همسران رعايت نكرده است، زيرا براساس اين حكم، به مردان چنين حقى داده شده است اما...

ادامه