|   سررشته زندگى

* آيا زن مى تواند هنگام عقد ازدواج شرط كند كه سررشته زندگى در دست او باشد؟ در اين صورت اگر مرد اين شرط را رعايت نكرد يا آن را باطل دانست، عقد ازدواج...

ادامه

|   سررشته زندگى

* ساعات خلوت يا اوقات حرمت كه در قرآن ذكر شده است كدام هنگام است و در اين هنگام رعايت چه امورى بر فرزندان لازم است؟

ادامه

|   سررشته زندگى

* در قرآن كريم آمده است:(والقواعد من النساء اللاتى لا يرجون نكاحاً ليس عليهن جناح ان يضعن ثيابهنّ غير متبرجات بزينة) «و بر زنان از كار افتاده اى كه...

ادامه

|   سررشته زندگى

* آيا دست دادن با زنان پير جايز است؟

ادامه

|   سررشته زندگى

* اگر طرفين عقد در حكم آن اختلاف داشتند تكليف چيست؟ مثلا اگر مردى كه معتقد به حلال بودن ازدواج موقت است خواست با زنى ازدواج كند كه اعتقاد به حلال بودن...

ادامه