|   اجابت خواسته هاى زن.

* آيابر مرد واجب است به تقاضاى جنسى همسرش پاسخ مثبت دهد، در حالى كه خود رغبتى به اين كار ندارد؟

ادامه

|   اجابت خواسته هاى زن.

* در گوشه و كنار جهان خانواده هايى يافته مى شود كه به خاطر فقر و نادارى فرزندانشان را مى فروشند. آيا اين خريد و فروش ها - به ويژه اگر خريد به هدف...

ادامه