|   زدن زن

* آيا زن هنگامى كه به ناحق از شوهرش كتك مى خورد، مى تواند مقابله به مثل كند؟ در چه مواردى مرد حق دارد همسرش را كتك بزند؟

ادامه

|   زدن زن

* آيا احساس نمى كنيد كه ماهيت رابطه جنسى با زدن و اجبار ناسازگار است؟

ادامه