|   تنبيه بدنى كودك

* در چه شرايطى زدن فرزند براى تربيت و تأديب اجازه داده شده است؟ در صورت تجاوز پدر و مادر از اين حدّ و اعمال خشونت، تكليفشان چيست؟

ادامه

|   تنبيه بدنى كودك

* آيا مرد مى تواند به بهانه اين كه همسرش با زدن فرزندانش آنان را درست ادب نمى آموزد، او را از اين كار بازدارد؟

ادامه

|   تنبيه بدنى كودك

* آيا معلم يا مدير مدرسه مى تواند در تربيت دانش آموزان روش زدن را به كار گيرد؟

ادامه

|   تنبيه بدنى كودك

* به سبب كارهاى خلاف شرع پدرم طاقت ماندن در خانه را ندارم. آيا مى توانم به منزل يكى از نزديكان و دوستان كه وضع مرا درك مى كند نقل مكان كنم؟

ادامه

|   تنبيه بدنى كودك

* آيا دختر بالغ رشيد مى تواند در صورت مخالفت خانواده اش با كسى كه مايل به ازدواج اوست فرار كند؟

ادامه

|   تنبيه بدنى كودك

* چه زمانى طفل، مميز مى شود؟ و حد و مرزهايى كه بايد يك طفل مميز رعايت كند چيست؟

ادامه

|   تنبيه بدنى كودك

* كسانى معتقدند كه سامان دادن به منزل و تربيت فرزندان و آماده سازى غذا شرط ضمنى عقد ازدواج است كه بايد زن به آن ملتزم باشد و درست نيست كه گفته شود زن...

ادامه

|   تنبيه بدنى كودك

حدود شرعی زدن کودک برای تربیت و تأدیب وی چیست؟ اگر خانواده از این حد مجاز فراتر رود و خشونت بیشتری به خرج دهد، چه پیامدهایی در پی دارد؟

ادامه