|   روابط خانوادگى

* آيا نامزدهاى ازدواج حق دارند كه سرگذشت و روابط پيش از ازدواج خود را براى طرف مقابل بيان نكنند؟

ادامه

|   روابط خانوادگى

* من دخترى بالغ هستم. آيا برادر بزرگم حق دارد - در حالى كه پدرم زنده است و حتى اگر زنده نباشد - اراده اش را بر من تحميل و به من امر و نهى كند؟

ادامه

|   روابط خانوادگى

* دختر غير محجبه اى را به حجاب قانع و پاى بند كردم. هنگامى كه خواستم با او ازدواج كنم، خانواده ام به بهانه اين كه حجاب او براى فريب من است، مخالفت...

ادامه

|   روابط خانوادگى

* دخترى هستم كه در خانه لباس هاى كوتاه مى پوشم و ساق هاى پا و سينه ام [تقريباً] آشكار است. برادران جوانى هم دارم. آيا كار من خلاف شرع است؟

ادامه

|   روابط خانوادگى

* پدرم با لباس زير در جلوى ما رفت و آمد مى كند. آيا اين كار اشكال شرعى ندارد؟

ادامه

|   روابط خانوادگى

* آيا رها كردن فرزندان خردسال به صورت عريان جايز است؟

ادامه

|   روابط خانوادگى

* آيا تكفل پدر و مادر بر پسران واجب است؟

ادامه

|   روابط خانوادگى

* زن چه مقدار از بدن خود را مجاز است در برابر افراد محرم مكشوف دارد؟

ادامه

|   روابط خانوادگى

* پدرم مى گسار است و مادرم را به ترتيب دادن بساط مى اجبار مى كند. آيا مادرم با اين كار مرتكب گناه شرعى مى شود؟ آيا مادرم مى تواند از پذيرش چنين كارى...

ادامه

|   روابط خانوادگى

* پدرم در برابر ما به عنوان ابراز محبت و علاقه، گونه هاى مادرم را مى بوسد و او را در بغل مى گيرد. آيا اين كار اشكال شرعى ندارد؟

ادامه