|   اطاعت از پدر و مادر

* در چه شرايطى اطاعت از پدر و مادر واجب است؟

ادامه

|   اطاعت از پدر و مادر

* پدرم مرا به ازدواج با دخترى توصيه مى كند، اگر از او اطاعت نكنم ممكن است روابط ما تيره شود، تكليف شرعى من چيست؟

ادامه

|   اطاعت از پدر و مادر

* اگر پدرم با سفر من مخالف باشد آيا سفرم سفر معصيت است؟

ادامه

|   اطاعت از پدر و مادر

* آيا من حق دارم در اموال پدر و مادرم - بدون اين كه بدانند - تصرف كنم؟

ادامه

|   اطاعت از پدر و مادر

* اگر پدرم بخيل باشد، آيا مى توانم جهت خريد لوازم ضرورى ام، بى اجازه اش مبلغى از اموالش را بردارم؟

ادامه

|   اطاعت از پدر و مادر

* آيا معامله ربايى با پدر جايز است؟

ادامه

|   اطاعت از پدر و مادر

* اگر پدرم مرا - به خاطر مخالفت با وى در موضوعى - از ارث محروم كند، آيا اين كار، اعتبار شرعى دارد؟

ادامه

|   اطاعت از پدر و مادر

* آيا پرده برداشتن از اسرار و مشكلات خانواده در مقابل ديگران غيبت به شمار مى آيد؟

ادامه

|   اطاعت از پدر و مادر

* آيا حق دارم در مقابل كارى كه در تجارت خانه پدرم انجام مى دهم از او مطالبه حقوقى برابر با ديگر كارگران نمايم؟

ادامه

|   اطاعت از پدر و مادر

* آيا پدر و مادر مجازند كمد و كشوهاى پسرشان را جهت اطلاع از اسرار او تفتيش كنند؟

ادامه