|   آب هاى جارى..

* مى دانيم ميزان نجاسات موجود در آب هايى كه از خانه ها و يا كارخانه ها خارج مى شود نسبت به مجموع آب هاى ديگر اندك است. چنان كه تغيير رنگ و طعم آن هم...

ادامه

|   آب هاى جارى..

* كشمش و مويزى كه طبخ مى شود در چه زمانى نجس و يا نجس كننده غذايى كه با آن پخته مى شود، شمرده مى شود؟

ادامه

|   آب هاى جارى..

* در بين مردم شايع است كه زيتون ]نجس[ به سبب لايه روغنى كه به آن چسبيده، قابل پاك شدن نيست. نظر شما چيست؟

ادامه

|   آب هاى جارى..

* آيا خوردن خونى كه در داخل حيوانِ ذبح شرعى شده باقى مى ماند جايز است؟

ادامه

|   آب هاى جارى..

* اگر در ميان تخم مرغى كه با روغن سرخ شده، خونى ديده شود، آيا با جدا كردن خون، خوردن بقيه تخم مرغ جايز است؟

ادامه

|   آب هاى جارى..

* اگر در ميان آب و يا روغن، حشره اى يافت شود كه معمولا در مكان هاى نجس به سر مى برد - مانند سوسك -، آيا حكم به نجاست اين آب و روغن مى شود؟

ادامه

|   آب هاى جارى..

* آيا كار كردن و يا غذا خوردن در اماكن و محلاتى كه شراب و غذاهاى حرام در آن خريد و فروش مى شود چيست؟

ادامه

|   آب هاى جارى..

* آيا چيزى كه نجس شده، نجس كننده هم مى شود؟

ادامه